ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

 
 
 

     

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐

ณ  ห้องเอเวอร์กรีน  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

 
                ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้ออกประกาศ เรื่องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดผู้ปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ประกอบด้วยระดับของการปฏิบัติการ ดังนี้ นักปฏิบัติการการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.) พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) ดังนั้นเพื่อจัดการความรู้ของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยใช้กระบวนการประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ที่สำคัญในปฏิบัติการฉุุกเฉินของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทการแพทย์ในทุกระดับ รวมทั้งเป็นเวทีในการประชุมหารือเพื่อวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้น
 

 

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
คุณเสกสรร  มานวิโรจน์  
โทรศัพท์  02 872 1669 หรือ 087 114 1669
 
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
คุณมีนา  ชูใจ  
โทรศัพท์ 02 590 1771 หรือ 081 780 1771