ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


“รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” นั่งเก้าอี้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ในสัดส่วนผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ

    

                เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ในสัดส่วนกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด 6 คน อย่างไรก็ตามจากนี้จะนำรายชื่อส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามต่อไป

                  โดยคณะกรรมการ กพฉ. จะมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กำหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและอนุมัติแผนการเงินของสถาบัน ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้สนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการดำเนินกิจการของสถาบัน ฯลฯ

                สำหรับ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤติ รวมทั้งเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการฝ่ายอุบัติเหตุราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ