ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2564

 คลิ๊กลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1HX8v7hjuKvHgx9nvwrdpAMdF6OATt8zF/view?usp=sharing

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรที่ใช้             ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรสาครให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ที่จะมีการดำเนินการภายในปี 2564  

ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือจากท่านตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้