ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564

คลิ๊กลิงค์  https://drive.google.com/drive/folders/1SycIQq8q9_emSjUHWPVSZXf07XlATugN?usp=sharing

ด้วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรฐานพาหนะใช้เพื่อการลำเลียงหรือขนส่งและหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุหรือจากสถานที่ให้การบำบัดรักษาพยาบาลเบื้องต้น นอกสถานพยาบาล มายังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้
การดำเนินงานของคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดให้มีการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนฯ ปีละ ๒ ครั้ง

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอให้หน่วยปฏิบัติการสำรวจ
เตรียมความพร้อมตามแบบตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำรถประกอบการพิจารณา (สพฉ.ALS, สพฉ.BLS)
ตามประเภทรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละระดับ โดยดำเนินการนำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
มาตรวจมาตรฐาน ดังนี้

๑. ตรวจตามมาตรฐานพาหนะฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤศจิกายน ๒๕๖3 ในวันและ      เวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาคู่มือทะเบียนรถ (หน้าการจดทะเบียนรถ, การต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก), สำเนาประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด, สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ถือครองรถหรือหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการตรวจรถ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

                   ๒. นำหลักฐานตามข้อที่ ๑ ที่ผ่านการตรวจแล้ว มารับการตรวจตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน     ด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์/อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น, สัญญาณไฟวับวาบแสงแดง – น้ำเงินและเสียงไซเรน         ในวันที่ 13 และ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย