ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


ขอเชิญประชุมคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ปี 2563

  คลิ๊กลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1aj0wc2lNmdT6FfnCEUBEIomgkEOemtKY/view?usp=sharing

ตามที่ คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้จังหวัดส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 29  ตุลาคม 2563  นั้น

 

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญ ท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้นที่ 4, 5 ของจังหวัดสมุทรสาคร     ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้