ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems


แบบขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Download
19 ตุลาคม 2561 15:34:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนสิงหาคม 2561
Download
17 ตุลาคม 2561 14:38:00
แนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
Download
17 ตุลาคม 2561 14:08:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
Download
05 ตุลาคม 2561 11:00:00
แนวทางการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรEMT และ EMR
Download
04 ตุลาคม 2561 14:33:00
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรอบ1ปี10
Download
12 กันยายน 2561 10:33:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
Download
03 กันยายน 2561 09:52:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
Download
03 กันยายน 2561 09:50:00
การแข่งขัน4th Samutsakhon EMS Rally
Download
24 สิงหาคม 2561 15:09:00
โครงการตลาดนัดวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน 2561
Download
24 สิงหาคม 2561 15:09:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
Download
09 กรกฎาคม 2561 11:07:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนเมษายน 2561
Download
31 พฤษภาคม 2561 16:41:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมีนาคม 2561
Download
31 พฤษภาคม 2561 16:40:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Download
31 พฤษภาคม 2561 16:39:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมกราคม2561
Download
31 พฤษภาคม 2561 16:38:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
Download
16 พฤษภาคม 2561 14:34:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
Download
16 พฤษภาคม 2561 14:29:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนตุลาคม 2560
Download
15 พฤษภาคม 2561 15:31:00
รายชื่อผู้ที่ทำประกันภัยกลุ่มฯ รอบที่1ระยะการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ตุลาคม 2561
Download
22 มีนาคม 2561 11:01:00
รายชื่อผู้ที่ทำประกันภัยกลุ่มฯ รอบที่2ระยะการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561ถึง 1 มีนาคม 2562
Download
22 มีนาคม 2561 10:58:00
ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินปีที่9
Download
05 กุมภาพันธ์ 2561 16:32:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกันยายน 2560
Download
26 มกราคม 2561 12:24:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
Download
26 มกราคม 2561 12:23:00
ขอให้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2561
Download
22 มกราคม 2561 11:06:00
แบบฟอร์มการยื่นต่อใบประกาศนียบัตร
Download
08 มกราคม 2561 14:17:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
Download
10 พฤศจิกายน 2560 12:02:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมิถุนายน2560
Download
06 ตุลาคม 2560 16:31:00
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ ๙
Download
16 กันยายน 2560 11:54:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤษภาคม2560
Download
29 สิงหาคม 2560 16:44:00
ขั้นตอนการเข้าระบบบันทึกปรับปรุงข้อมูลปฏิบัติการ
Download
15 สิงหาคม 2560 14:11:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนเมษายน2560
Download
25 กรกฎาคม 2560 13:41:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมีนาคม2560
Download
25 กรกฎาคม 2560 10:48:00
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับจังหวัด (RTI team) จังหวัดสมุทรสาคร
Download
18 กรกฎาคม 2560 11:31:00
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2560
Download
14 กรกฎาคม 2560 09:59:00
การแข่งขันEMS rally เขตบริการสุขภาพที่ ๕
Download
13 มิถุนายน 2560 10:38:00
การแข่งขัน 3rd Samutsakhon EMS rally
Download
13 มิถุนายน 2560 10:34:00
อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย เขตภาคกลาง รุ่นที่ ๒
Download
13 มิถุนายน 2560 10:32:00
อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย เขตภาคกลาง รุ่นที่ ๑
Download
13 มิถุนายน 2560 10:30:00
เอกสารประกอบยื่นขอรับการตรวจประเมินรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
Download
06 มิถุนายน 2560 17:02:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
Download
06 มิถุนายน 2560 16:56:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมกราคม2560
Download
06 มิถุนายน 2560 16:55:00
รายชื่อสมัครประกันผู้ปฏิบัติการ จังหวัด สมุทรสาคร 1 ตุลาคม 59 - 1 ตุลาคม 60
Download
09 มีนาคม 2560 16:56:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนธันวาคม2559
Download
17 กุมภาพันธ์ 2560 14:06:00
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รอบ2(มีนาคม 2560)
Download
10 กุมภาพันธ์ 2560 14:49:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน2559
Download
09 กุมภาพันธ์ 2560 11:48:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนตุลาคม2559
Download
26 มกราคม 2560 10:27:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกันยายน2559
Download
08 ธันวาคม 2559 09:43:00
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1 )
Download
10 พฤศจิกายน 2559 11:15:00
การประชุมเตรียมการจัดโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสมุทรสาคร
Download
07 พฤศจิกายน 2559 11:35:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนสิงหาคม2559
Download
10 ตุลาคม 2559 16:07:00
รายงานสรุปผลการประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
Download
15 กันยายน 2559 15:52:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมิถุนายน2559
Download
15 กันยายน 2559 15:41:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
Download
05 กันยายน 2559 10:28:00
รายงานสรุปการประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่2/2559
Download
26 สิงหาคม 2559 16:18:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
Download
18 สิงหาคม 2559 10:32:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนเมษายน 2559
Download
05 กรกฎาคม 2559 18:03:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมีนาคม 2559
Download
09 พฤษภาคม 2559 17:27:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
Download
09 พฤษภาคม 2559 17:26:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมกราคม 2559
Download
09 พฤษภาคม 2559 17:25:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนธันวาคม 2558
Download
09 พฤษภาคม 2559 17:23:00
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (ปิด gap 2558)
Download
24 มีนาคม 2559 11:00:00
ตอบข้อหารือประเด็นปัญหาของการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
Download
26 มกราคม 2559 16:03:00
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รอบ2
Download
26 มกราคม 2559 15:58:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกประจำเดือน ตุลาคม 2558
Download
12 มกราคม 2559 10:57:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
Download
12 มกราคม 2559 10:57:00
แบบฟอร์มลงข้อมูลปีใหม่
Download
29 ธันวาคม 2558 09:27:00
รายชื่อรถที่ต้องเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียน รอบที่ 1 ปี 2559
Download
12 พฤศจิกายน 2558 09:59:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนกันยายน 2558
Download
03 พฤศจิกายน 2558 16:05:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนสิงหาคม 2558
Download
02 พฤศจิกายน 2558 18:00:00
รายงานสรุปประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2558
Download
01 ตุลาคม 2558 16:38:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
Download
21 กันยายน 2558 15:34:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมิถุนายน 2558
Download
21 กันยายน 2558 13:43:00
สมัครประกันภัย รอบ 1
Download
09 กันยายน 2558 10:19:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
Download
16 กรกฎาคม 2558 11:01:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนเมษายน 2558
Download
16 มิถุนายน 2558 12:01:00
รายงานสรุปประชุม EMS ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘
Download
18 พฤษภาคม 2558 16:24:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมีนาคม 2558
Download
06 พฤษภาคม 2558 12:27:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Download
22 เมษายน 2558 12:33:00
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ัวยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
Download
17 เมษายน 2558 11:02:00
การดำเนินงานและกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
Download
17 เมษายน 2558 11:01:00
สรุปรายชื่อผู้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร รอบ 2/2557
Download
16 มีนาคม 2558 08:49:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมกราคม 2558
Download
10 มีนาคม 2558 19:11:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนธันวาคม 2557
Download
12 กุมภาพันธ์ 2558 18:09:00
แจ้งผลการการคัดเลือกผลงาน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ALS/BLS/FR ปี 2558
Download
20 มกราคม 2558 16:25:00
แจ้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 ปี 2558
Download
20 มกราคม 2558 16:24:00
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน EMS Rally ระดับจังหวัด ปี 2558
Download
20 มกราคม 2558 16:01:00
สรุปรายการรถที่เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
Download
16 มกราคม 2558 19:49:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
Download
08 มกราคม 2558 16:53:00
รายงานสรุปประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
Download
23 ธันวาคม 2557 14:48:00
รายงานสรุปประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
Download
23 ธันวาคม 2557 14:48:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนตุลาคม 2557
Download
12 ธันวาคม 2557 15:21:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกประจำเดือนกันยายน 2557
Download
27 ตุลาคม 2557 14:18:00
สรุปผู้ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร รอบที่ 1/2557
Download
22 ตุลาคม 2557 18:08:00
สรุปรายงานการตรวจรับรองมารตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2557
Download
16 ตุลาคม 2557 11:06:00
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2557
Download
16 ตุลาคม 2557 11:05:00
(ตัวอย่าง) เอกสารการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของเอกชนในพื้นที่ อบต.หลักสาม
Download
01 ตุลาคม 2557 16:24:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกประจำเดือนสิงหาคม 2557
Download
19 กันยายน 2557 18:04:00
เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และรายชื่อผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Download
04 กันยายน 2557 13:37:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกประจำเดือนกรกฎาคม 2557
Download
02 กันยายน 2557 14:03:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมิถุนายน 2557
Download
31 กรกฎาคม 2557 17:28:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
Download
25 มิถุนายน 2557 16:42:00
รายงานสรุปประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 / 2557
Download
23 มิถุนายน 2557 11:55:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนเมษายน 2557
Download
04 มิถุนายน 2557 11:19:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมีนาคม 2557
Download
23 เมษายน 2557 19:20:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
Download
20 มีนาคม 2557 10:30:00
รายงานสรุปประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 / 2557
Download
13 มีนาคม 2557 10:56:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Download
13 มีนาคม 2557 10:47:00
การแข่งขันพัฒนาทักษะการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต 5
Download
13 มีนาคม 2557 10:47:00
สรุปรายชื่อผู้ปฏิบัติการที่ทำประกันกับโครงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครรอบที่ 2/56 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
Download
27 กุมภาพันธ์ 2557 11:24:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมกราคม 2557
Download
27 กุมภาพันธ์ 2557 08:54:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนธันวาคม 2556
Download
24 มกราคม 2557 09:58:00
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2557
Download
15 มกราคม 2557 11:12:00
แบบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Download
02 มกราคม 2557 14:50:00
แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่ 2557
Download
26 ธันวาคม 2556 15:55:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
Download
23 ธันวาคม 2556 11:29:00
รายงานสรุปประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 / 2557
Download
13 ธันวาคม 2556 14:41:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนตุลาคม 2556
Download
12 ธันวาคม 2556 10:33:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร : การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุการไม่พึงประสงค์
Download
25 พฤศจิกายน 2556 10:39:00
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๖
Download
25 พฤศจิกายน 2556 10:39:00
ขอขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (มูลนิธิบ้านแพ้วอาสา)
Download
25 ตุลาคม 2556 09:31:00
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฎิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556
Download
24 ตุลาคม 2556 09:43:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกันยายน 2556
Download
21 ตุลาคม 2556 08:17:00
สรุปรายชื่อผู้ปฏิบัติการที่ทำประกันกับโครงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556
Download
17 ตุลาคม 2556 09:12:00
แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม "อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)" ไตรมาสที่ 4
Download
08 ตุลาคม 2556 13:41:00
สนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS) เครือข่ายบริการที่ ๕
Download
03 ตุลาคม 2556 15:53:00
แบบฟอร์มหนังสือขอคำร้องตรวจรถและสำเนาตัวอย่างการตรวจรถที่ขนส่งเพื่อนำมาตรวจอุปกรณ์ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
Download
01 ตุลาคม 2556 10:34:00
มาตรฐานพาหนะใช้เพื่อลำเลียงหรือขนส่ง, หลักเกณฑ์มาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และสำเนาตัวอย่างการตรวจรถฯ
Download
25 กันยายน 2556 13:47:00
ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
Download
25 กันยายน 2556 13:36:00
การตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๗
Download
25 กันยายน 2556 13:35:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนสิงหาคม 2556
Download
25 กันยายน 2556 13:32:00
การรายงานข้อมูลการโทรเข้าหมายเลข ๑๖๖๙ ติดพื้นที่
Download
25 กันยายน 2556 13:02:00
สำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรสาคร
Download
24 กันยายน 2556 14:47:00
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
Download
05 กันยายน 2556 16:10:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมการตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
Download
05 กันยายน 2556 16:10:00
เอกสารประกอบ "แนวทางการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" ประชุมวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
Download
03 กันยายน 2556 17:06:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (Update)
Download
26 สิงหาคม 2556 10:11:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมิถุนายน 2556
Download
26 สิงหาคม 2556 10:09:00
ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่อง “การพัฒนาห้องฉุกเฉินสู่ความเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน”
Download
26 สิงหาคม 2556 10:09:00
รายชื่อและรายละเอียดผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มฯ รอบที่ 1 ตุลาคม 2555 และ รอบที่ 2 มีนาคม 2556
Download
23 สิงหาคม 2556 09:55:00
ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Download
23 สิงหาคม 2556 09:50:00
Audit 2012 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านลุงมวล อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Download
13 สิงหาคม 2556 14:35:00
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน- “สิทธิคนไทย กับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน” ( New )
Download
07 สิงหาคม 2556 09:54:00
การประชุมพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
Download
05 สิงหาคม 2556 14:48:00
สรุปรายงานการประชุมพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร(IS) ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
Download
05 สิงหาคม 2556 10:44:00
สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
สรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๖
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม๒๕๕๖
Download
05 สิงหาคม 2556 10:42:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2556
Download
01 สิงหาคม 2556 10:32:00