ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน อ่านทั้งหมด...
ประกาศ/คำสั่ง อ่านทั้งหมด...
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 10:42:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 16 ตุลาคม 2562 10:42:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 10:41:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนเมษายน 2562 16 ตุลาคม 2562 10:38:00
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับหน่วยปฏิบัติการ 17 กันยายน 2562 11:28:00
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 2562 17 กันยายน 2562 10:26:00
การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) 17 กันยายน 2562 10:24:00
การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) 17 กันยายน 2562 10:22:00
การประชุมเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ครั้งที่ 1 - 2 17 กันยายน 2562 10:20:00
ประชุมหารือการคืนยาและเวชภัณฑ์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 17 กันยายน 2562 10:16:00
อบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 17 กันยายน 2562 10:13:00
คุณสมบัติสารเคมีเบื้องต้น 20 สิงหาคม 2562 20:49:00
การบ่งชี้สารเคมีและวัตถุอันตราย 20 สิงหาคม 2562 20:49:00
Emergency ERG2012 20 สิงหาคม 2562 20:47:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 10 กรกฎาคม 2562 09:13:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนมีนาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 09:13:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนมกราคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 09:12:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนธันวาคม 2561 10 กรกฎาคม 2562 09:12:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนกันยายน 2561 10 กรกฎาคม 2562 09:11:00
รายงานการประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 03 พฤษภาคม 2562 10:47:00